تیم رسانه فردا

با ما تماس بگیرید: ۳۸۴۸۱۲۸۴ - ۳۸۴۸۱۲۸۵ (۰۵۱) | به ما ایمیل بزنید: salam@rasanehfarda.com

Rasaneh Farda Icon
اینترنت، رسانه فرداست.

ما تیم رسانه فردا هستیم.

محسن برجی

مدیر دفتر رسانه فردا